4 july 2013
Durk eksposeert fan 10.06.2013 oant 23.08.2013 syn skilderijen yn de Bibliotheekservice Frysln, Zuiderkruisweg 4, 8938 AP Ljouwert.
Sjoch de resensie yn de LC fan freed 5 july.

22 febrewaris 2013
Teksten fan dichter Herman Wind op muzyk fan it Tjerk Bootsma Trio yn de Meniste Tsjerke, Andringastrjitte 7, Aldeboarn. Sjoch ek op www.sirkwy.nl

14 desimber 2012
Live optreden fan it Tjerk Bootsma Trio yn Brouwery Us Heit yn Boalsert om 18.00 oere. Sjoch ek op www.tjerkbootsma.nl

12 april 2011
Expositie Durk tot 22 sept 2011 in Sportcentrum 'Bloemketerp', Franeker.
De in Franeker woonachtige Durk Hogendorp is bezig met een ware Tour. Na exposities in De 'Blokhuispoort' en de 'Design Fabriek', beide te Leeuwarden. Is er nu een thuiswedstrijd in Franeker in sportcentrum 'Bloemketerp'. Hogendorp is al jaren een fervent schilder, maar was lange tijd beter bekend als lid van de Friese bands Reboelje en Swee. Hogendorp heeft een lange periode veel met bomen en bossen als onderwerp gewerkt. In die tijd is zijn manier van schilderen steeds vrijer en losser geworden. Dat is in zijn nieuwe schilderijen goed te zien, door spatten en druppen, druk- en collagetechnieken ontstaat een rijke gelaagdheid aan kleuren, vormen en structuren, die het werk een bijna abstracte kwaliteit geven. De bomen en de bossen hebben intussen steeds meer plaats gemaakt voor stedelijke landschappen, maar ook de mens, het onderwerp van eerder werk keert langzamerhand weer terug. Maar het echte onderwerp is het pure plezier van vorm en kleur!

6 maart 2011
Durk eksposeert syn skilderijen ek noch oant dizze simmer yn de design fabriek yn Ljouwert.
Amperestrjitte 14D, 8912 AD Ljouwert

5 maart 2011
Durk as lid fan Keunstgroep Atteljee eksposeert syn skilderijen fan 1 maart oant 1 april yn cultureel centrum de Blokhuispoort, Blokhuisleane 40, Ljouwert. ma-fr 09.00-17.00 oere en sneon 12.00-17.00 oere.

18 july 2010
Live optreden Tiede yn de Bres yn Ljouwert is no op de webside te besjen. Sjoch op "Musyk" foar de link of www.youtube.com

29 juny 2010
Durk eksposeert fan 29.06.2010 oant 01.08.2010 syn skilderijen yn de iepenbare biblioteek fan Harns.

27 jannewaris 2010
It televyzje ynterview by Omrop Frysln is no op de webside te besjen. Sjoch op "Musyk" foar de link of www.youtube.com

30 novimber 2009
Swee yn de Fryske Top 100 by Omrop Frysln tv woansdei 9 desimber 2009 om 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 en 23.30 oere.

23 novimber 2009
De tstjoering fan de Omrop Frysln tv opnames is feroare. It is nmer fjouwer yn de rige wurden en is no op woansdei 9 desimber 2009.

16 novimber 2009
Hjoed hat Omrop Frysln opnames makke yn oefenromte yn Kubaard.
Dit foar in rige fan 6 televyzje tstjoeringen, presenteare troch Minke.
Yn dizze rige is Swee as nmer trije oan bar. It programma sil bestean t petearen mei de leden fan Swee en fansels sil er nije musyk te hearen wze.
De tstjoering is op 3 desimber 2009. Mear ynformaasje sil noch komme.

6 novimber 2009
Swee, no en yn e takomst
Wr is Swee op dit stuit mei oan e gong en wat sil de band yn e takomst dwaan? Dat binne fragen dyt, neffens it gasteboek op e webside, in soad lju yn it liif omwine. It antwurd is: Swee libbet as in hert!
Sat faaks al bekend is, is Bob Schaafsma om persoanlike grnen t Swee stapt. Syn plak is nderwilens ynnommen troch multy-ynstrumintalist Johannes Bosma. Johannes sil tenei ek basgitaar spylje yn Swee.
Under rezjy fan Tseard Nauta is Swee no yn e eigen studio drok dwaande mei it meitsjen fan in hiele rige nije nmers. De personele wikseling yn e band hat by dat wurk frijwat fertraging opsmiten. Op dit stuit wurde de nije nmers fierder twurke en drnei ek fuortdalik opnommen.
Swee is lykwols noch net op it nivo drt de groep no al wze wollen hie. Wy, de bandleden, hawwe drom besletten om foarearst eefkes net live op te treden. Wy wolle s konsintrearje op e nije nmers. Wy hoopje op begryp foar dat beslt en sille it wachtsjen fan e folgers fan Swee beleanje mei in moaie CD. Oan it ferskinen fan e nije CD wurdt in hiele rige live-optredens keppele. Fia www.swee.nl binne de nijste ntjouwings oangeande de band foar elkenien by te hlden.
Mei de muzikale groetnisse fan Swee,
Durk, Johannes, Rommert, Tiede en Tjerk

1 juli 2009
De ekspositie fan Durk's skilderijen by Jan de Jong Interieur, Schrans 25, Ljouwert rint noch troch oant ein augustus.

13 maart 2009
John hat in protte fotos makke yn Surhuzum. Sjoch fia de folgjende link: www.mijnalbum.nl/Album=6HA6ZE3T
Hichtepunten fan fotos fan Tsjerkje en John stean op it Swee Webstek by de Fotos.

17 jannewaris 2009
Support act yn Surhuzum (28.02) is HAWAR.

26 novimber 2008
Der steat in ekspositie fan Durk's skilderyen op 'e Aginda.

24 novimber 2008
Fotograaf Guus van de Sande hat fotos makke fan it Jorwert optreden. Sjoch fia de folgjende link: dorp.jorwert.nl
Ze stean ek op it Swee Webstek by de Fotos.

17 novimber 2008
Der steat wer in ny Swee optreden op 'e Aginda (Surhuzum).

27 oktober 2008
Stim Swee mei FEEST nei de top fan de Omrop Fryslan Top100. Der kin stimt wurde fia de folgjende link: www.omropfryslan.nl/top100

7 oktober 2008
Het optreden van 12 oktober in Jorwert is verplaatst naar 23 november.

17 augustus 2008
Durk eksposeert fan 03.07.2008 oant 21.08.2008 syn skilderijen yn de iepenbare biblioteek fan Harns.
In tal fan syn skilderijen wie al op de Swee website te sjen.
Hjoed bin der wer in 14-tal tafoege. Klik links op Skilderijen Durk. De skilderijen binne ek te keap. Info: info@swee.nl

23 april 2008
Der stean wer nye optreden op 'e Aginda.

7 april 2008
Der steat wer in ny optreden op 'e Aginda (Harns).

13 maart 2008
Der steat wer in ny optreden op 'e Aginda (Grou).

9 maart 2008
Gastmuzykant by it optreden op Aaipop yn Nylan is multy-ynstrumintalist Tseard Nauta.

29 febrewaris 2008
Swee no ek op HYVES. Mei dank oan Johnny ut Grou. www.oantswee.hyves.nl

28 febrewaris 2008
Swee no ek op YOUTUBE. Mei dank oan Ruud ut Limmen.
Sjoch op "Musyk" foar de ferskate filmkes. Foar alle filmkes: www.youtube.com

24 jannewaris 2008
Johanna Hamstra heeft vanwege familieverplichtingen afgezegd. Naar een andere gastmuzikant(e) wordt gezocht.
Optreden 18.04 de Jouer yn de aginda tafoege.

5 jannewaris 2008
Gastmuzykante by it optreden yn Surhuzum (9.2.2008) is Johanna Hamstra (bekend fan de "oere o" cd en de "oere o" cd-presintaasje).

19 desimber 2007
Noflike Krystdagen en in protte Lok, Seine en Musyk yn it Nije Jier!

20 novimber 2007
De nije datum foar it Kollum optreden fan 18 novimber is 9 desimber wurden. Sjoch op de aginda foar mear ynfo. Gastmuzykant Tseard Nauta (fioel/akkordeon) docht ek mei.
18 novimber 2007 11.35 uur.
Tjerk en Astrid binne 2 oere ferlien de grutske alders wurde fan soan Sven Klaas. Foar it optreden yn Kollum fanmiddeis folget in nije datum.

11 novimber 2007
Der stean wer nye optredens op 'e Aginda (u.o. Surhuzum).

3 oktober 2007
Gastmuzykanten by it optreden yn de Koornbeurs binne ald Reboelje lid Remi Adriaansz plus cellist Carel van Leeuwen en fioelist/akkordeonist Tseard Nauta (Tseard ek yn St.Jabik).

11 juni 2007
It gasteboek is wer online.

1 febrewaris 2007
Vanaf december 2006 is SWEE een 5-mans band.
Bassist Bob Schaafsma die tijdens de cd-presentatie voor het eerst te horen was, is als vast bandlid toegetreden tot het SWEE collectief.
Bob heeft al een hele carriere in het Friese muziekgebeuren achter de rug. Hij speelde o.a. in Bowl, Pavane, Social Security en The Visitor.

25 jannewaris 2007
It optreden yn Burgum (april 2007) giet fanwegens organisatoryske oarsaken net troch.

02 jannewaris 2007
Hjoed (tiisdei 02.01.07) hat Swee tusken 13.30 en 16.00 oere by Omrop Fryslan radio foar it programma Noardewyn fjouwer numers live spile en opnommen.
Fan 'e middei binne de numers De Kaai, Feest en Marije Maria utstjoerd.
Moarn (woansdei 03.01.07) wurd it numer Swee utstjoerd.
Lusterje !!

07 desimber 2006
Lees de fijne recensie van Folkforum van de LOK cd. Klik op "PARSE" of via www.folkforum.nl

20 novimber 2006
Voor de zwevende kiezers:
Stem op SWEE met het nummer "DO LEAFDE" op de verkiezing van de fryske top 100 over 2006 van Omrop Fryslan. Een ander nummer van de "LOK"cd mag natuurlijk ook.
www.omropfryslan.nl

Stem op SWEE met de "LOK" cd op het gala van de friese popmuziek in de categorie "Beste Album"
www.friespopgala.nl

15 novimber 2006
Agenda bijgewerkt: Surhuzum/Surch/Wommels/Burgum/St.Jabik. Op 2 januari 2007 optreden bij Omrop Fryslan radio van 15.00 - 16.00 uur in nieuw programma van Willem de Vries. SWEE speelt eigen nummers en ook een heel speciaal nummer.

13 oktober 2006
Lees de cd recensie van de LOK cd in het Friesch Dagblad.
Klik "PARSE" aan of via internet:
www.frieschdagblad.nl

10 oktober 2006
Lees de cd recensie van de LOK cd door Wim Bloemendaal
www.wimbloemendaal.com

9 oktober 2006
Jacob Haagsma schreef een mooie recensie over de LOK cd in de FREED bijlage van de Leeuwarder Courant (6.10.2006). Klik "PARSE" aan.

5 oktober 2006
Lees de cd recensie van de LOK cd op het friespopnet.
Klik "PARSE" aan of via internet:
www.friespopnet.nl

24 septimber 2006
LOKATIEWIJZIGING CD-PRESENTATIE
Vanwege problemen tussen Romein en gemeente L'warden over verleende vergunningen heeft Romein te kennen gegeven dat de cd-presentatie van Swee in Romein geen doorgang kan vinden. Voor Swee natuurlijk uitermate teleurstellend. Maar we hebben een andere uitstekende lokatie gevonden. En dat is in het TRYATER gebouw aan de OOSTERSINGEL 70 in Leeuwarden. www.tryater.nl
De datum blijft ongewijzigd. Dus DONDERDAG 12 OKTOBER in het TRYATER gebouw in Leeuwarden de cd-presentatie van "LOK".
Swee zal deze avond met een uitgebreide bezetting optreden.
Aanvang 20.30 uur. Toegang 5,00.
Reserveren kan door een mail te sturen naar: info@swee.nl
Swee wil ook graag een cd-tour door Fryslan gaan doen.
Benader je plaatselijk cultureel centrum of dorpshuis en vraag of ze Swee er willen laten optreden. Zie "Boekings".

16 septimber 2006
Eindelijk het is zover. De "Lok" cd presentatie komt eraan.
De datum is definitief vastgesteld op donderdag 12 oktober in teater Romein te Ljouwert.
Swee zal deze avond met een uitgebreide bezetting optreden.
Aanvang 20.30 uur. Toegang 5,00.

6 septimber 2006
Omdat "LOK" deze week cd-van-de-week is bij Omrop Fryslan radio geeft Swee a.s. donderdag 7-9-2006 een interview en een LIVE OPTREDEN in het Omrop Fryslan radio programma "De Middei". Dit programma wordt tussen 13.30 en 16.00 uur uitgezonden. Luisteren dus.

2 septimber 2006
"LOK" is fannewike cd-fan-'e-wike by Omrop Fryslan radio.
Harkje dus.
Mooglik op tongersdei 7 septimber yn it programma "De Middei" in ynterview mei Swee.

13 juli 2006
Eindelijk. De SWEE cd wordt geperst. Vanaf 29 juli leverbaar. Via de webwinkel is het al mogelijk te bestellen.
De cd zal de volgende nummers gaan bevatten:
* Lok * Do Leafde * Swee * Blommekeninginne * Ingel sunder wjukken * Hoedzje dy * Dream hynder * Sunder dy * Feest * De kaai * Sieleangst *
Een top cd, waar alle fans reikhalzend naar uitgezien hebben.

13 juli 2006
De WEBWINKEL is online.

20 juni 2006
De SWEE cd is bijna klaar. Binnenkort is er een SWEE webwinkel in de lucht waar de cd alvast verkocht gaat worden. Na de zomer volgt 1 of meerdere cd presentaties. Ideeen zijn welkom. Volg deze nieuwsrubriek om op de hoogte gehouden te worden.
p.s. De titel van de SWEE cd wordt zeer waarschijnlijk "LOK".

21 maaie 2006
Foto's fan it optreden yn Ingelum stean op
ENGELUM COM

11 maaie 2006
Special guest Tseard Nauta (de multi intstrumentalist fan Gysbert) spilet ek mei op 19-05 yn Ingelum

20 april 2006
AAIPOP FOTOS

2 april 2006
SWEE 8-4-2006 yn Burgum mei special guest REMI ADRIAANSZ

23 maart 2006
Update yn de aginda: INGELUM 19 maaie 2006

16 maart 2006
Tjerk en Astrid ha der in famke by (13.03.2006).
De namme is Silke Zwaantje.
Mem en bern meitsje it guod.
Heit is der tiige wiis mei.

8 maart 2006
SWEE tsmiter op AAIPOP 2006, it optreden is fan 21.00 - 22.00 oere

27 febrewaris 2006
Foto's fan it optreden yn Wommels op 23.02.2006 stean op Jaring fotografie

3 jannewaris 2006
Er is een cd verschenen met de 16 beste Friese hits aller tijden op n CD!!
Met natuurlijk SWEE erop.
Titel: It beste ut de Fryske top 100 fan Omrop Frysln
1. Reboelje - Marije Maria / 2. Twarres - Wr bisto / 3. Ernst Langhout & Johan Keus Rzjend yn e wyn / 4. Mink - Nim my mei / 5. Gurbe Douwstra - Cliffs of Moher / 6. Wiegels Wjukkelmasine - Yn de Rein / 7. Piter Wilkens Greideroas / 8. Agnes Sambrink - It rint sa't it rint / 9. Gerrit Breteler - Op een dag / 10. Nynke Laverman - Vida Tryste / 11. SWEE - SNDER DY / 12. Griet Wiersma - Frysk Hynder / 13. Doede Veeman - Omke Wopke / 14. Rolling Home - Fries om utens / 15. Feetwarmers Sluge Jaap / 16. De Kast - Hert fan myn gefoel
De cd is te bestellen via de swee webwinkel.

30 desimber 2005
SWEE OP NUMMER 30 IN DE OMROP FRYSLAN TOP 100 VAN 2005.
DE HOOGSTE NIEUWE BINNENKOMER.
NIET GEK VOOR EEN NUMMER WAT NIET EENS IN DE CD-ZAKEN TE VERKRIJGEN IS.
FANS BEDANKT VOOR HET STEMMEN.

8 novimber 2005
Update yn de aginda: AAIPOP 17 april 2006

5 novimber 2005
Der kin no muzyk fan Swee belustere wurde.
De single-cd Sunder dy / De kaai steat derop en twa demo's ut de Phil Mills studio die noch lang net klear binne t.w. Lok en Feest.

22 novimber 2005
Wegens omstandigheden gaan alle verdere optredens van Swee in 2005 (Balk en St.Jabik) NIET door.

3 novimber 2005
Wegens ziekte van Tiede gaat het optreden van SWEE in Boarnburgum NIET door. Hiervoor in de plaats zal Briquebec spelen Uiteraard zal Piter Wilkens wel gewoon spelen.

25 oktober 2005
JJETTA presenteart 8 april 2006 wer in alderwetsk SWEE optreden yn de Pleats yn Burgum.
Dizze kear SWEE tegearre mei MARIUSZ en FEMMES VATTAAL.
It lykje wol wer R........ tiiden.

24 augustus 2005
Update yn de aginda: BALK 27 novimber 2005.

2 augustus 2005
De teksten fan SNDER DY en DE KAAI stean op it GASTEBOEK.
Tiige tank Roelie.

17 july 2005
By de presintaasje fan it boek "Fgel yn dy" fan Beart Oosterhaven op 4 septimber yn Frentsjer spilet SWEE ek wat nmers. Sjoch de update yn de aginda.

11 july 2005
In protte foto's fan it optreden yn Aldemardum stean op de Foto's side (dankjewol Gerard).
WOMMELS 10 septimber 2005 update yn de aginda.

8 july 2005
DE SINGEL-CD PRESINTAASJE GJIT TROCH BY IT OPTREDEN YN ALDEMARDUM OP SNEON 9 JULY 2005. DE CD FERKEAP BEGJINT OM 20.00 OERE.
TITEL FAN DE CD: SNDER DY / DE KAAI

30 juny 2005
ALDEMARDUM 9 july 2005 update yn de aginda.

22 april 2005
In protte foto's fan de premiere yn Burgum stean op de Foto's side (dankjewol Waldnet).

14 april 2005
Swee spilet NET op 30 april yn Wommels.
De feestcommissie kon het programma niet rond krijgen.
Swee gaat nu eerst de studio in om de opnames af te maken voor de nieuwe cd.
Hierna zal er volop opgetreden worden.

11 april 2005
Swee 30 april yn Wommels (sjoch de Aginda side).
De ferskate knipsels t de kranten stean op de Nijs side.
Foto's fan de premiere yn Burgum stean op de Foto's side (dankjewol Harry).

5 april 2005
SWEE tongersdei 7 april te gast yn it programma Spegels fan Douwe Heeringa. Omrop Frysln 18.35 20.05 21.35 23.05 oere ensfh.

3 april 2005
In verslachje mei in protte foto's fan it earste Swee optreden yn Burgum is op it Waldnet te besjen.
Waldnet

24 maart 2005
Swee is hielendal klear foar de premjere op 2 april yn Burgum. Jimme ek? Rekken mar op in sensasjonele jn.

2 maart 2005
De opname's / utstjoering fan Spegels giet troch it minne waar net troch. It wurt tsteld. Nije datum folgt.

27 febrewaris 2005
SWEE tongersdei 3 maart te gast yn it programma Spegels fan Douwe Heeringa. Omrop Frysln 18.35 20.05 21.35 23.05 oere ensfh.

18 febrewaris 2005
Noch folle mear foto's.

15 febrewaris 2005
De earste foto's stean derop.

8 febrewaris 2005
SWEE is los! Ek op it ynternet hawwe wy s plakje no. Hld de side yn de gaten foar it lste nijs, we sille de side regelmjittich bywurkje!