Swee op YOUTUBE
www.youtube.com


Tjerk Bootsma Trio
www.tjerkbootsma.nl


Reboelje, it ferline fan Swee
www.reboelje.nl


Muzyk yn Nederlânske streektalen yn de ferskate provinsjes (tige wiidweidich)
www.streektaalzang.nl


Muzyk yn Fryslân
www.muziek.frieslandtotaal.nl


Marius de Boer
www.mariusz.nl


Phil Mills (Cryptic Recording)
www.philmills.nl


Walter Tremp (Tremp Studio)
www.trempstudio.nl


The Rock Productions (Steengoed in geluid)
www.rockproductions.nl


De website fan de bouwer fan de Swee site
www.smidsdesignstudio.nl