Maak een nieuw bericht
Bekijk het oude gastenboek
Denise Geerling   06-06-2018   20:26:39
Ach Tiede :'(
Douwe   01-06-2018   21:19:43
IM.
Tiede Lanting.
30.05.2018
Anna   08-04-2018   00:15:12
Hi
Reina   30-12-2014   17:21:10
Swee bedoel ik :)
Reina   30-12-2014   17:17:45
tank sij Douwe bekend wurden mei Reboelje en Zwee.
Prachtige teksten en muziek.
Douwe   04-03-2014   16:44:37
Wie feliciteert mij morgen met m'n verjaardag?

58 jaren jong!!
Pieter banga   30-11-2013   00:40:23
Tiid dat ik myn eigen Swee gean....
Tjalling   07-03-2013   19:04:15
Werom stjit it Tjerk Bootsma Trio net op Aaipop ?
Webmaster   19-12-2012   12:04:20
http://www.tjerkbootsma.nl

skitterend.
Cerry   02-12-2012   20:58:33
Ik hoopje dat it slagget mei jim neie programma!
Tjerk Bootsma   28-11-2012   22:36:16
Bste Minsken,
Alles goed?
It is al wer in oantal jieren stil oan it Swee
front.
En ek foar de takomst bliuwt it nwis.
In lyts ljocht puntsje is miskien, dat ik mei noch twa
muziek freunden in nei muziek programma makke ha. Mei
Tseard Nauta en Jacob Sijtsma (beide ex Di Gojim) ha
we in oantal lieten fan Reboelje en Swee yn in nei
jaske stutsen. En dr wolle wy mar al te graach mei op
de planken. Dus at jimme plak ha wer't wy spielje
kinne, hjear ik dat graach. Foar mear informatie kinne
jim ek op myn nije site sjen. www.tjerkbootsma.nl
Oant gau.
Groetnis,
Tjerk
webmaster   06-10-2012   17:13:44
Ik wit krekt safolle as jim.
Kinst noch cd's en t-shirts bestelle.
En Durk skildert mar troch.
sis   20-08-2012   20:15:11
Hielendal mei iens, op dizze manier is it niks.
pieter banga   20-08-2012   19:18:22
Wurdt dizze website noch lang yn e loft halden? As it
stopt witte we seker dat swee om it libben kaam
is......Douwe?
Aant   12-04-2012   21:45:24
Ik haw se beiden ek sjoen. In ny musykaal houlik ?
Theunisz Poelstra   10-04-2012   00:42:49
Aaipop 2012
Hjoed tegeare op stap:Marius en Tsjerk.In protte bands
besjoen.Soenen se ek tocht ha:hjir hienen wy toch
spieljen matten mei Reboelje?? Miskien takomd jier??Ik
hoopje it!!
pieter banga   31-03-2012   23:39:30
En dy utstalling giet oer u,a,"echte bands" saos :
reboelje. oer Swee is mear praten dan dat se spyle
ha!(mei name troch my! mea culpa)
pieter banga   31-03-2012   23:35:30
Swee op Aaipop? Litte we mei syn allen no net cynisk
wurde!(en as it wier is is it in slechte grap!)
Aaipop   29-03-2012   23:43:09
Swee op Aaipop?

Tongersdei 5 april om 20.00 oere start de tstalling
oer Aaipop. Soene wy Swee dr tsjinkomme??
webmaster   10-03-2012   12:42:00
teade,
dyn grize sellen bin noch poerbest.
oant aaipop
Teade   06-03-2012   00:22:26
Hee webmaster, nog gefeliciteerd met je verjaardag van
gisteren. Ik ben de tel kwijt, maar ik gok op 50 + 6
pieter banga   19-01-2012   23:04:00
jacob, wer gryp ik werom nei marius: IT IS NET OAN
MY! mar lit dan wat hjearre fan dat wrakseljen!! der
ha je in website foar en derfoar binne je in serieuse,
folwoeksen musykant/band. No bart der neat omt nimmen
wat duort!(oars hie der al lang wat bart!) Ea ha ik in
doku sjoen oer Reboelje : Freonen yn e musyk! dat
klinkt no tige wrang! Achting is Moai! mar ik ha
leafer dat See wer spylet!
Cerry van der Logt   14-01-2012   22:21:57
Werom litte se s dan sa lang yn it ngewisse!? Wy
hearre ek noait wat!
Jacob Schiphof   14-01-2012   12:48:12
Pieter,
Dien opmerking fan 9 jannewaris is in stap te fier. It
hat skik noch roai. Foarol de opmerking dat Mariusz it
dan mar dwaan moat is wdzje tsjin immen dyt ferwne
is. Hoe doarst do dy hjir sa t te sprekken. Swee is
oan it wrakseljen my harren sels en sil der ek sels
tkomme moatte. Dr hoegst do dy net my te bemuoie.

Mei rju achtinge
Jacob Schiphof
pieter banga   09-01-2012   01:16:33
R.I.P Swee? Mar nee, net officieel! werom net? jo
moatte it ek duorre! in band op te heffen, wa fan
Swee duort It? Of moat Mariusz It dwaan?

Ik bin der noch!
LOLKE   05-11-2011   12:46:26
R.I.P SWEE HATSEKIDEEE !
Webmaster   25-10-2011   10:57:29
Yn de top1000:
3x Mariusz
5x Swee
27x Reboelje
No mar wer stimme foar de TOP100.
Tjerkje   22-10-2011   11:35:14
Reboelje nr 1 top 1000 lokwinske
Teade   13-10-2011   21:48:29
Waar het hart vol van is...

Het is TEADE en net Tiede.
Do hast myn e-amil no ek.
pieter banga   13-10-2011   19:22:58
hee tiede, tank foar reaksje!, nim de utnoeging
graach oan! wol wolris delkomme tink dat douwe myn
e-mail adres wol hat . R.I.P swee
Teade   09-10-2011   23:14:06
Ha dy Pieter!
Do bist net allinnich, hear. Mar wol in 'roepende in
de woestijn'. Al dyn besykings om Swee wer oan it
spyljen te krijen like op neat t te draaien. Faaks
moast dy dr by del jaan.
As alternatyf kin ik dy de nije cd fan Tet Rozendal
oanbefele. Ik haw 'm no trije kear draaid en hy wurdt
hieltyd moaier. Dit is net bedoeld om reklame te
meitsjen, mar ik moat ik efkes kwyt.
Meist fansels ek in kear delkomme yn Ljouwert en dan
lsterje wy dr tegearre nei.
pieter banga   09-10-2011   23:01:22
it liket derop as hy ik dit gasteboek foar mysels!
pieter banga   30-09-2011   22:26:25
ik wie op in fergadering. It gie oer myn wurk. Der gie
iets net goed. op myn wurk wiene der twa en dy woene
net mei inoar wurkje. Dat seinen se net tsjin mekoar
mar tsjin oaren. sa wiene der 2 kampen. elst hie syn
eigen fans. Dit hie in soart ynfloed op it wurk.
Eltsenien hie der lest fan, in protte wurk blean
lizzen. Der wurdt wer wurke mar mei de sfeer komt it
net mear goed. Iksels hald net fan fergaderjen. It is
better op tiid wer oan it wurk te gean. Of der moat
ien weze dy seit:EN NO GEAN WE OAN IT WURK!. We gean
oan de fergaderkultuur ten under! bier drinke en
spylje!!
pieter banga   19-09-2011   23:16:42
Tiede,wiest do fannemidzje yn syneada?
pieter banga   09-09-2011   23:39:22
oke, der bin ik wer, de triennen binne oer! Tank
tiede, dit gasteboek driget in reboelje nostalgia trip
te wurden! en dat is net de bedoeling. Der stiet swee
boppe dus: Swee Boppe! gjin alde rotzooi mear! nije
noemers, urgentie, belang, wannear fergadert swee wer
dan kom ik del! Wy kinne it net oars diene we it wol!.
ik lusterje de leste tiid in protte nei The National.
Ik hjear reboelje ,ik priuw reboelje, swee is net
minder! doch wat....
webmaster   07-09-2011   21:46:17
no op www.reboelje.nl ek youtube filmkes fan reboelje
te besjen
Sjoerd Keizer   05-09-2011   19:29:12
Gurbe Douwstra freget, hoe it mei Swee giet? De boer
ut Kubaard sjongt oer de "boerinne fan Surch"
Tiede   02-09-2011   10:26:59
Gjin trinnen mear.
Famke   24-08-2011   15:02:28
http://www.youtube.com/watch?v=ZDN9y2vTdUs
Geastmer   18-08-2011   22:06:32
Pieter,
Meist hjir wol efkes tgle.
Ny Begjin sil ik mar sizze. Mar dat wie Reboelje en
gjin Swee.
pieter banga   15-08-2011   23:23:21
ofskie nimme fan in geleafde soarget foar in rou
proces. Soene wy no yn sa'n proces sitte? Of binne
wy de bern fan swee die dus allegear slachtoffer wurde
fan dizze skieding(einde swee?) Sa as bern altyd it
slachtoffer wurde fan it egoistische beslut fan de
alders om te skieden(bin erfaringsdeskundige want
:krekt skieden)............
pieter banga   12-08-2011   23:14:23
it ain't over till it's over!.

old soldiers.

net jierder as swee him sels op Game over set.
douwe   09-08-2011   12:28:52
wa oars ?
Jongste suster fan de trije   08-08-2011   23:46:52
Hiel spitich allegear..
Ik hald d'r ek mar mei op.
Spitich dat it sa eindigje moat, we ha echt in
machtige tiid hawn mei Reboelje en Swee.
Doeg.
pieter banga   06-08-2011   19:44:56
He!. Een Webmaster?. Wa is de webmaster? Ik ha it
gasteboek trochsocht en gjin "webmaster" fine kint.(as
it douwe is , dan gewoan douwe skruiwe ,Toch..).Der
gebeurt wat yn it gasteboek!. Wa is de webmaster?
webmaster   05-08-2011   10:58:35
Tjerk sjongt "De Boerinne Fan Surch" tafoege.

Hans, tank foar de link.
pieter banga   03-08-2011   01:07:43
ik wit
net mear
werom de musyk,
stoppe is
the rest is silence...

deastil is it al te lang

deastil........
dea

trein ut ot spoar, trein ut it spoar!

ik nim in inkele reis nei it unb ekende,

ea wie der reboelje

no is der reboelje,

ik luiw net yn haatpaleizen.

lit us eilan yn de see!

en stop mei swee.


help us op syn minst der dan mei!

Farwol!
(ut poezy pathtetique)
Hans   27-07-2011   22:50:54
http://www.obepostma.nl/bootsma.html :)
famke ut de wlden   20-06-2011   17:19:52
He Pieter heb je vandaag omropfryslan tv gezien.
Tjerk is het zingen nog niet verleerd.
pieter banga   15-06-2011   21:06:42
Nije single Mariusz: Farwol, ........

Is there anybody going to listen to my story, about a
band who died but never told, oh Swee(frij nei: girl
fan the beatles)
pieter banga   04-06-2011   22:31:31
fiel my de 'don quichotte' fan swee. ik bliuw seuren
en gjin reaksje, hoopje net dat swee myn sancho pancha
is, of dat douwe de sancho pancha fan swee is.......
werom in website yn stan halde, mar nergens op
reagearje(sorry tiede en douwe!) ik bin bang dat ik
noch in skofke seure moat, ik hoopje dat swee de
utdaging oangiet en in bettere cd makket as ilanois,
sa as tiede sei, want die twadde cd fan ilanois is net
min!!
Cerry van der Logt   19-05-2011   08:30:59
Nije musyk fan Swee?
pieter banga   18-05-2011   00:34:11
104. peugot 104. dat giet altyd troch.

swee helpt toch net. MAR........geef is goar en goar
is geef! Swee is werom as de stank fan bloed ferdwun
is. As de striid ferlern en wun is. Swee in yn de
tradysje fan macbeth dea..mar geef is goar en goar is
geef, ik bin gek, mar ik hjer musyk, nije mysyk.......
harke   15-05-2011   20:52:03
ik sykje een knap weentsje mij apkkeuring net al te
djoer
Sister   23-04-2011   01:07:28
Bye bye Swee! Tiede, bedankt voor jouw reacties, het
allerbeste gewenst. Jij neemt je publiek tenminste nog
serieus. Het ga je goed.
pieter banga   19-04-2011   09:47:18
dit gasteboek begjint mear op marktplaats te lykjen.
En Swee fynt it allegaer mar goed!. Gedoogbeleid neame
se dat tjintwurdich. onmacht!
syb   19-04-2011   00:53:53
Das gjin jild Shakira ik wol die gitaar wol efkes
besjen ik har dizze wyke net oan tyd trouwes want ik
har thus nog wat te dwan
groetnis Syb
Shakira   19-04-2011   00:27:29
Te Koop: echte Gibson gitaar , acoustisch, paar
gebruikerssporen wegens overcompleet 35 Euro
klaas   28-03-2011   21:03:53
op marktplaats ook een MM voor t.e.a.b. en ook nog
een Simmersnie
douwe   23-03-2011   13:55:53
Op e-bay staat een originele marije maria single-cd
met hoesje te koop voor ongeveer 5 euro.
Wie het eerst komt ...
douwe   21-03-2011   21:11:02
de herstelwekzaamheden voor de swee filmpjes zijn
begonnen. Tunnel staat er al weer op. de komende dagen
zullen ook de andere filmpjes weer toegevoegd worden.
onder "alle filmpjes in 1 keer" kun je zien welke
filmpjes er al weer op staan.
douwe   14-03-2011   20:59:01
Hans.
Het wordt uitgezocht.
Omrop Fryslan en Tiede doen het nog wel.
Hans   14-03-2011   00:04:31
Wer binne de filmkes op youtube bleaun minsken????
Tiede   11-02-2011   15:07:46
Pieter ik haw dy net sjoen/werkent yn Romein, sorry.
Mar it is net allinne oan my, de troch start fan Swee.
Us goeie bassist Johannus is ferlien jier opstapt
i.f.b. mei nije wente en wurk. As elts syn eichen
drokte wer efter de rech hat, is der wer mear romte
foar muzyk.
Ik wie ofrunne woansdei mei Viraldo yn de Tremp-studio
Beetgum. wurt ferfolge...
pieter banga   05-02-2011   00:02:18
Wie ek by ilanois, tocht al dat ik tiede herkende. Dat
reboele better kin ha ik yn it ferlyne wol skin. No
swee noch....... En werom sa kryptysk eindigje tiede?
Komt seker werom..!! Wy wurde al sa lang foar de gek
halden! Wurdt konkreet!
Anja Groningen   03-02-2011   21:31:24
En Tiede solo dan?
Tiede   28-01-2011   22:16:18
Noorderslag hie in ferstinne winnerres, mar haw
Ilanois yn Romein sjoen...Swee as destiids Reboelje
kenne beter...komt seker werom!!
Anja Groningen   24-01-2011   21:36:45
Noorderslag had dit jaar, ondanks alle gezelligheid,
weinig highlights, dus grijp jullie kans. (eurosonic
mag ook)
Anja   23-01-2011   01:36:54
ik wachtsje it reastich of....
pieter banga   11-01-2011   22:07:16
of is de sliep fan swee net sebearre?............
pieter banga   11-01-2011   22:05:38
gean nei eurosonic. ik hald hoop foar swee!?.....(ea
op eurosonic). Tiede ik wardearje dyn reaksjes. Ik
liket op libben. Op in dei sil ik ut leare it libejen
it buortsjen fan....... De BESTE winsken foar
Swee! As ik no trochgean mei sabearre meitsje ik
dan swee wekker ut syn sabeaerre sliep?
famke ut de wlden   10-01-2011   18:44:05
He Tiede as der nije luden by jimme binne werom hearre
wy der dan neat fan!!!! Elts is
dochs tige nijskjirrig. Klaverke 4 bestiet nog
steeds.
Tiede   10-01-2011   17:12:33
Nije luden yn 2011.
Swee bestiet noch en der binne nije luden....wa
folcht?
Pieter Banga ...as Anja...as Teade? Al mei al, oan't
sjen en oan't hjerres yn 2011.
Tiede (Reboelje/Swee/T.M.C.)
Tiede Lanting   02-01-2011   12:31:08
Eltsenien noch in lokkich & musikaal nij jier winske.
Geduld is in soene saak. 2011 wurt in moai jier mei
nije luden (nieuwe geluiden) mei Cambuur yn de
eredefisie? Untwaakt de reus dit no echt en Heerenveen
in de top 3 krekt as Marije Maria. Tank foar jim
stemmen.
Tiede
douwe   26-12-2010   20:15:28
teade - noflike kryst en oant aaipop
Tiede   20-12-2010   22:48:13
Tank foar jim reactie's.
Oan't Swee
Teade   10-11-2010   21:54:14
De gasten fan Swee binne blykber drokker mei Swee dan
Swee sels.
Kom op Swee, wurdt it nea ris tiid foar in try-out fan
de nije cd? De Krystjn fan 2010, is dat wat?
klaas   08-11-2010   20:47:23
Wer bliuwt no toch de reaksje fan Teade ?
pieter banga   31-10-2010   23:21:04
foar reaksjes op een condoleanceregister foar it
fersterren fan de band swee mail nei piter12@live.nl.
ik fersammelje it en soargje foar in kreas einde fan
de band. Immen mat it dwaan....!
douwe   25-10-2010   09:05:01
R.I.P.
Cerry van der Logt   21-10-2010   00:18:06
Sjoch ``Nijs`` 6 nov. 2009; Swee no en yn`e takomst.
We binne no hast alwer in jier fierder................
pieter banga   17-10-2010   17:38:07
REQUIEM AETERNAM DONNA EIS, DOMINE SWEE( swee,geef hun
eeuwige rust oh heer!)

Amen
pieter banga   13-09-2010   12:50:59
Auke ,bedankt foar Myra! Wy sjoche elkoar wer by
Swee(ik soe no in tige cynisk grapke meitsje kinne mar
ik doch dit net want ik wit dat douwe der ek neat oan
dwaan kin!)
famke ut Walden   20-08-2010   19:33:26
He Pieter,ik slut my by dy oan.Der moat wat gebeure
oars hoeft it net mear. Dat ik dit as grutte Fan
skriuw ,dat seit folgens my dochswat
pieter banga   19-08-2010   18:58:05
Fan mariusz stiet in ny nummer op youtube It klinkt as
Old-skool reboelje. Goed dus. Mar der sit yn Marius
beweging en it belooft wat! Swee hat piper yn de kont
nedig mar wa docht it? Wie Marius toch de angel dy't
de oare reboeljeleden nedich hiene om tot aktiviteit
te kommen? It liket der wol op! Ik wol eltse moanne
wol wat op dize website sette, as it mar tot musyk fan
swee leid. Ik mis by swee de urgentie en ik hoopje
immen op de lange teannen te stean want dan gebeurt
der miskien wat! Belofte makket skuld Swee! soksewat
anja   16-08-2010   23:24:51
Hej Gaat Swee ook op Noorderslag spelen of op
eurosonic? Het wordt wel weeres tijd.
zus wil er nog wat van maken   15-08-2010   22:13:32
Wy kinne dit gastenboek ek oernimme as fans fansels.
Gjin nijs fan Swee, dan mar nijs fan fans .Pieter, hoe
fermakkest do dy hjoed de dei dy sunder Swee en
Reboelje :-)?
pieter banga   13-08-2010   20:48:03
Ik ha hjeard dat de nije swee cd yn november utkomt.
Miskien dat immen hjir op reagearje kin(of SWEE!
wol!). Dan kin ik einliks stoppe mei seuren oer de
lethargie dyt al fiersten te lang utgiet fan de band
swee. Swee is ALIVE at last november
Johnny   22-07-2010   23:46:27
Hey wat leuk, Tiede solo.
Meende toch echt dat hij niet wou en kon zingen.
Goed gedaan Tiede, mijn complimenten.

Groetjes van ons.
klaas   20-07-2010   17:28:12
Gaat Tiede solo verder ? Is dit het eind van Swee? In
elk geval gebeurt er weer es wat.
swee   18-07-2010   12:38:23
Filmpje live optreden Tiede in de Bres Leeuwarden is
nu op de webside te bekijken.
Kijk op "nieuws" of op "muziek".
swee   15-07-2010   21:46:34
Johnny en Janet
Tiige tank foar it kaartsje.
Ontzettend gefeliciteerd met jullie dochter.
Bijna Marije Maria.
De poppeslok komt wel bij het eerste Swee optreden in
2010.
Johnny/Johannes   13-07-2010   12:52:55
We willen het jullie niet onthouden.
Gisteren 12 juli zijn wij de trotse ouders geworden
van een kerngezond meisje.
Haar naam is Melina Merije, roepnaam Melina.

Groetjes Johnny en Janet
pieter banga   10-06-2010   13:20:54
ik hoopje dat swee de ekonomyske krisus oerlibbet. it
liket erop dat der in te swiere hypotheek sit op e
buorkery fan tsjerk yn kubaard! it kin ek in
sabbatical weze fan in jier as 4?! ik tink dat douwe
de fans mar wer wer helpe moat. want it liket der net
op dat swee dit gasteboek lest!
Jongste zus   31-05-2010   22:23:23
Grote zus heeft het al geschreven. De Trije Hebben zin
in een concert van jullie!!!!
Duurt wel errug lang.
Hoe kin dit toch...
Pieter Banga   31-05-2010   14:50:31
it liket wol hamlet fan shakespeare oan ut ein is
elkenien dea en dan komme de famous last words: And
the rest is silence! Requiem foar swee!
mikskien iets foar Marius?
drei madelhaus   30-05-2010   18:47:55
He Swee, de drie zusters beginnen geen eigen band,
maar beginnen toch wat onrustig te worden nu er geen
agenda is. Vooruit jongens, REAKSJE!
Cerry van der Logt   04-05-2010   10:55:53
Lokwinske!
Johannesz   02-05-2010   22:08:02
Het duurt nu toch echt wel heeeeeel lang, ben
ondertussen zelf ook maar begonnen met een band.
O...ja...tis een coverband.
Marije Maria is een mooi nummer.
Groetjes Johnny/Johannesz uit voorheen Grou, nu uit
Sneek.
Ps: Ik word weer vader...yesssss.
Pieter Banga   19-04-2010   16:13:47
it wurdt tiid dat wy allegear mar wer us eigen swee
gean. dit gaste boek begjint op dy fan piter wilkens
te liikjen: GJIN REAKSJE
margreet   05-04-2010   23:19:05
Binnenkort weer nieuwe data voor optredens, ja toch?
Pieter Banga   09-03-2010   22:24:00
der is toch wol iets te fertellen swee? wat doch
jimme op dit momint? nammen fan nije nmmers! hokker
kant giet de produksje op en wa docht de produksje?
der moat toch echt wol iets te fertellen weze! ik ha
my in pear moannen stil halden mar krij starich oan
toch wer de behoefte om te gean seuren! WER IS SWEE!
klaverke 4   09-02-2010   15:33:41
Na 2 optredens van Mariusz (geweldige optredens)
smacht ik eigenlijk toch naar Swee. Dus jongens ,weet
dat ik jullie niet vergeet.
SWEE   03-02-2010   22:01:13
Dirk,
Wat is je juiste emailadres ?
Dirk Koster   31-01-2010   13:32:50
Hey Mannen! Kom ik via via op jullie site terecht.
Laat het weten als jullie in de buurt van Grins spelen
;)
Swee   28-01-2010   10:10:01
Het Swee interview bij Omrop Fryslan tv is nu te
bekijken. Kijk op "Musyk"/"Muziek" voor de juiste
link.
Teade   19-01-2010   16:31:06
Wolkom ths, manager!
Bliid datsto der wer bist.
No sil gjin dei mear lyk wze...

@Denise
Bedankt! We hebben je een tijdje gemist. Eindelijk
weer een toetsenbord gevonden?
de manager   19-01-2010   09:07:00
De manager is werom en sil der de 30-ste ek weze.
Denise   17-01-2010   12:59:26
Een beetje aan de late kant maar beter laat dan nooit
!
Alle Swee fans en natuurlijk de mannen van Swee zelf
een geweldig, gezond en succesvol 2010 gewenst !!!

Denise
klaverke 4   13-01-2010   13:57:15
klaverke 4 heeft zaterdag 30 januari bij eetcafe
Landzicht een muziekavond met Mariusz & de Muzikanten
en de Sadelrukers. Voor verdere info
www.surhuizum-online.nl. Verder wachten we met smart
op Swee. De draaiboeken liggen bij ons al klaar.
Groetnis Tjerkje
Teade   12-01-2010   17:04:38
Dat is leuk! Ng een Teade in het Gastenboek. Lukt het
al wat teade?

Ik zie helemaal geen bericht van Klaverke 4: gebeurt
er niets meer in it gebou by de tsjerke?

groetnis, (Only)teade

PS: o ja, de groeten uit Vitnam van de manager
Cerry   11-01-2010   22:40:10
Teade, eigenlijk heel simpel. Alles in D-G en op het
laatst ``Marije wy hlde fan dy`` een C bij Marije.
(3/4 maat)
teade   11-01-2010   13:52:26
Kan iemand mij vertellen wat de akkoorden van marije
marie zijn.. wil het nummer graag thuis op me kamer
spelen.

groet teade
klaverke 4   24-12-2009   18:41:06
Wy slutte us by Teade en Jenny oan. Wy winskje
eltsenien noflike feestdagen en in lokkich ( Swee) nij
jier.
Oant Swee.
Teade & Jenny   21-12-2009   21:07:55
Wij wensen alle Swee-fans een prettige kerst en een
hoopvol nieuwjaar. We zien elkaar vast ergens in 2010,
toch?
swee   26-11-2009   21:36:06
Let op !
De uitzenddatum van Swee op Omrop Fryslan tv is
veranderd, het is woensdag 9 december geworden.
sweehyves   25-11-2009   22:26:48
swee ek op hyves.nl
Tjerkje   20-11-2009   19:52:13
Fol ferwachting klopt myn hart!
Cerry   19-11-2009   12:01:10
Moai, it giet dus wer oan!
swee   17-11-2009   20:44:49
Swee 3 december op Omrop Fryslan tv.
swee   10-11-2009   13:32:29
It Lste "NYS" op de "WOLKOM" bldside no yn it Frysk.
Mei tank oan Beart B.
swee   06-11-2009   13:30:28
surhuzum sil ien fan de earste optredens wurde.
klaverke 4   06-11-2009   13:23:21
Spiich dat jim efkes stopje mei optredens,mar sa gau
as jim wer begjinne ,lke wy wol wer oan de belle.
Swee   06-11-2009   12:54:11
Lees het "NIEUWS" op de "WELKOM" bladzijde over het
heden en de toekomst van Swee.
Ls it "NYS" op de "WOLKOM" bldside oer it heden en
takomst fan Swee.
Teade   04-11-2009   13:44:58
Neffens my is Douwe mei faknsje. Ik leau nei Vitnam.
Mocht 'r no al yn it Besiteboek sjen dan winskje ik
him en Anjo noch in soad wille.

Boppedat haw ik t betroubere bron fernaam dat Swee
mei in nije cd dwaande. De muzyk skynt al klear te
wzen, mar no moatte de teksten noch. En dan is der ek
noch wat mei in finen fan de goede 'kleur'.
Mar sis no ris:
As jim dochs neat te dwaan hawwe, kinne jim faaks
besykje wat teksten oan te leverjen. Alle bytsjes
helpe, net wier?
Pieter Banga   30-10-2009   14:37:14
ik tink dat douwe neat sizze mei. zwijgplicht.
(Oost-europese toestanden!) Noch efen en Marius is my
syn nije band Swee foarby.. Hm Swee foarby?
Neffens my is ynformearje wichticher as
swije. Minsken gean dan fan alles tinken.
Douwe Sterkte!
klaverke 4   25-10-2009   09:54:08
Hee Douwe , do dochst toch net oan de wintersliep?
Sibbien Holwerda   23-10-2009   22:52:40
No goeie!"de trije"susters ha ek wol wer sinne oan in
lekker gehaktbal. Oja en fansels ek oan swee!!!!!
klaas   22-10-2009   20:17:00
Mar se ha wol in numer dat "Feest" hiet.
Sjoerd Keizer   20-10-2009   19:02:01
Hoi Klaas, Swee is gjin feestband folgens my.
Groetnis, Sjoerd
klaas   19-10-2009   22:16:02
Sjoerd,

Werom spilet Swee net op jim ofskied, dat kost ek net
safolle. Spitich.
Sjoerd Keizer   17-10-2009   17:53:58
Op 7 novimber hawwe wy in fergeze ofskiejun fan de
Freoneploech Mollebult ut de Trieme. De band Prime
Suspect syl foar us spylje yn de Fokkema 's Pleats te
Westergeast. Elkenien is wolkom. Groetnis, Sjoerd
Keizer
klaverke 4   16-10-2009   12:39:44
De gehaktballen binne yn maak. No Swee noch. Jimme
hearre fest noch fan us !
Teade   14-10-2009   23:25:38
quote:
"Dan wurdt
it yn dit gasteboek fansels resticher."

... ja, it is hjir ek smoardrok.
"Apostel" hat de hoop ek al opjn.
Ik sjoch ek noch neat stean oer it tradisjonele
optreden yn it gebou by de tsjerke. Al wie it
allinnich mar foar de lekkere gehaktballen!
Is de hjerst al hast foarby?
Pieter Banga   12-10-2009   17:15:57
Is der ek in ydee wannear "binnenkoart"is ,sa as swee
seit op 20 september. is der in datum of in richting
fan in datum wannear it nijs bekend wurdt. Dan wurdt
it yn dit gasteboek fansels resticher.
Johnny   28-09-2009   17:48:53
""Sjoch alfest in kear op de bandleden-link.""

Hld dat dan yn dat Bob Schaafsma net mear in bandlid
van Swee is??
fan   23-09-2009   11:50:23
ja, dat wut ek wol wer us tyd fynne wy!!!!!
swee   20-09-2009   13:36:29
Sjoch alfest in kear op de bandleden-link. Binnenkoart
mear oer Johannus. De earste nije opname's binne makke
en we hawwe der tige skik yn.
Pieter Banga   18-09-2009   21:08:13
ik sjoch in pear kear yn de wike op de website fan
swee mar ik begjin my f te fregjen wearom ik dat
doch. der bart mar neat swee giet wol hiel
slim syn eigen SWEE!
famke ut de Walden   14-09-2009   15:57:50
It brand my sa stadich oan ek yn. Lit wat fan jimme
hearre.
m.h.   08-09-2009   15:13:08
Nou mannen fan swee,ik bin ferrekte benijd nei jimme
neiste wurk!
PLLEPOP FESTIVAL   25-08-2009   18:18:13
No goeie minsken, 10 oktober ist safier: PLLEPOP
FESTIVAL yn WLDSEIN!! 2 Sealen fol mei de beste
muziek!! Jim binne fan herte wolkom!!! Meer ynfo:
www.pollepop.hyves.nl

2 Sealen, 6 oeren lang de beste bands LIVE!!
In feest om echt net te missen!! Dit wurdt MACHTIG!!
;)
hotze   23-08-2009   21:16:52
no swee'rs, de fakansje sit derop. ik soe sizze doch
de door en de finsters iepen, klauter in poadium op en
lit us mar 's wat hjerre fan jim neie keunstjes.
Ezra Brander   23-08-2009   19:52:06
Heuj mannen fan swee!

ik hie eefkes de fraach oft jimme miskien ek
gitaartablatuur fan de alde reboelje musyk op papier
steane hawwe, en dan foaral fan de cd de brulloft, en
werom dat? ik spylje sinds in tiidsje self ek gitaar
en als lyts jonkje haw ik die cd griisdraait. ik hear
it wol. succes mei jimme foartsetting!

groetnis ut Frjentsjer
Pieter Banga   19-08-2009   11:46:33
Hallelelujah!

Tank Tiede!
Tjerkje   15-08-2009   22:27:31
Mei fol fertrouwen wachtsje wy it of. Alhoewol ik bin
tige nijskirich Dus wachtsje net te lang.
swee   14-08-2009   21:23:08
Beste musiek leafhawwers,
It wie yndie "stil"foar jim runom us. Mar dat bart
wolris faker yn de musiek.Opiens...
We binne fan maaitiid begun mei in oare wurkwize.
16 nije noemers (inkele fan de planke helle) op papier
setten en yn gearwurking mei in musiekcoach twurkke.
Siekje
nei de juste foarm & sfear.
Ek yn de musiek hawwe we fersterking fan ien mei breed
talent. De fakansje sit derop en jim sille ynkoarten
mear sjen en lese op dizze side oer us nije meiwurker
en wurkwize.

mei freonlike groetnis nammens Swee,

Tiede
Pieter Banga   13-08-2009   20:43:53
miskien binne se bang dat se it net mear kinne! of
binne se fanwege de krisus ofsluten fan elektryciteit
!
Cerry   13-08-2009   19:36:35
Neffens my giet dizze simmersliep oer yn`e
wintersliep!
Tjerkje   11-08-2009   19:31:20
Is de simmersliep hast foarby?
Ik sjoch ut nei in "nij begjin"
Hotze   14-07-2009   21:42:16
Toerismo is al in skoft kron dea.
Dat wie in ald bericht fan in alde webstek ut 2005
ofsa
Yn septimber Swee yn Aldemardum ?
pietsje   13-07-2009   20:02:54
ik fyn akustysk ek prachtig ik kom wis gr pietsje
Klaas A   12-07-2009   21:45:21
Miskien moatte wy Swee dan sels mar tnoegje. Wat wit
noch in leuk plak foar op sneitemiddei of sa? Lit s
dan allegear 10 euro betelje foar de nkosten fan de
band. Miskien kin it ek wol hielendal akstysk, dan
hoege se minder mei te slepen.
Ik seach noch dat der sneon 27-6 wer in
Toerismo-festival yn Aldemarrum is, mar wat foar
programma wit ik net. Witte jim dat ik Reboelje dr
foar it earst sjoen ha?

Ha Teade, even reagearre op dyn berjochtsje,In
akoestysk optreden fan Swee sjoch ik wol sitten! dear
haw ik graach 10 foaroer,dus wat my oan belanget kin
it heve!

Myn earste underfining mei Reboelje wie ek op it
toerisimo-festival yn 2000,ik liuw dat doe de cd
presintaasje wie fan "de lste nacht" oero o

Oant Swee ofsa...
Klaas A (de oare klaas)
Pieter Banga   19-06-2009   21:29:20
is it net de bedoeling dat earne fan swee earst efen
reagearret op "fragen fan it trouwe publyk"(reaksjes
yn dit gasteboek) of oars douwe?. Barnt der noch
fjoer yn Swee of driget de waakflam ut te gean (of is
der noch wol in waakflam?) Swee: it theater is de
wrald !en net de fenrmte!
Tjerkje   19-06-2009   16:50:11
Teade, ik haw wol in plak as 't do de rest regelst.
Ik wol wol witte wat foar dreamen der in de
simmersliep fan Swee binne!!!
Teade de Groot   19-06-2009   12:24:31
Miskien moatte wy Swee dan sels mar tnoegje. Wat wit
noch in leuk plak foar op sneitemiddei of sa? Lit s
dan allegear 10 euro betelje foar de nkosten fan de
band. Miskien kin it ek wol hielendal akstysk, dan
hoege se minder mei te slepen.
Ik seach noch dat der sneon 27-6 wer in
Toerismo-festival yn Aldemarrum is, mar wat foar
programma wit ik net. Witte jim dat ik Reboelje dr
foar it earst sjoen ha?
Pieter Banga   18-06-2009   12:46:58
Swee wer binne jim? Tsjerk hy noch in funksje by Liet
2009 mar de oaren? Miskien kin klaas wat specyfieker
wurde yn wat hy hjeard hat, want de soest sizze as se
mei in nije cd dwaande binne wie dat wol ergens te
lezen. It Lok fan Swee rekket sa in bytsje op! De
mannen fan Swee geanne no wat te folle hun eigen
Swee(wol wat flauwe wurdspultsjes maar as jo neat
hjeare dan krije jo dat!) Durk lis dy ferfkwast del
en reagearje!

Groetnis u Grou
klaas   08-06-2009   22:01:41
Ik haw heard dat de Swee-ers drok oan it wurk binne yn
Kubaard. It wurd tiid dat er ienris wat foar it
deiljocht komt.
Martha Reitsma   08-06-2009   21:12:30
Geweldige hulde foar de cd 'Lok' !

De nmers binne prachtich.
famke ut de Walden   06-06-2009   13:45:12
Neffens my dogge se oan simmersliep en komme se
dernei hielendal werom.
m.h.   05-06-2009   00:49:20
IS SWEE DEA ???
Sjoerd Keizer   03-06-2009   09:38:55
Beste minsken, Freoneploech Mollebult ut de Trieme
hld der mei op. Sjoch: www.mollebult.nl
tjerkje   21-05-2009   20:21:03
Is der ek wat nijs te melden.(nije live cd?)
dreamen binne noch steeds bedrog Sjoerd!
Sjoerd Keizer   12-05-2009   17:54:13
Yn ien fan Hamanarassen stjiet in ferhaal fan de
Generaal fan de Wlden, oer Willem Alexander, Maxima
en Reboelje. De deahurde fans matte it noch mar in
kear leze. Maxima wurd keninginne en
Reboelje............ Ik komt tichterby.
Apostel   19-04-2009   22:46:24
ZOALS IK AL ZEI

Allemaal naar http://www.reddingbootdag.nl/
klaas   17-04-2009   14:11:17
En Mariusz is een stuurloos schip zonder bemanning.
m.h.   16-04-2009   00:39:41
SWEE IS ALS REBOELJE ZONDER KAPITEIN !
Hillie   11-04-2009   10:07:59
Wiegels Wjukkelmasine is ek wer byinoar. No Reboelje
noch.
Apostel   02-04-2009   22:59:58
E R I S H O O P
Klaas   23-03-2009   21:56:29
Nostalgie of niet. Muzikaal zou het wel een verademing
zijn in dit dorre Fryske popklimaat om weer eens een
degelijk rockend stuk muziek op de planken te zien.
Mariusz en Swee zijn hier samen prima toe in staat.
Het publiek zal dit zeker waarderen.
Cerry   22-03-2009   22:57:02
Langstme nei it ferline....
sjoerd keizer   19-03-2009   20:24:23
Sit krekt te luisterjen nei "Eilan yn de see". Tink
oan Skylge en Oerol. Wurd it net tiid foar in
"crisiskonzert" mei Marius en Swee. By elke crisis
matte jo "back to basis", dus Reboelje. Hawwe wy ek
wer in kear in folle seal. Fuot mei de crisis. De beuk
derin. Skylje mannen en wy spanne us yn. Der sit my
nog wat dwars. De Bonifaciuskapel in Dokkum, bliksem
wat in lokaasje om der in "crisiskonzert" te dwaan.
Groetnis fan de Generaal ut de Wlden.
Geart   16-03-2009   12:45:35
Oer de mini-muzykkwis fan Omrop Frysln:

It is Pieter Banga hjoed krekt net slagge om yn de
'wall of fame' opnommen te wurden.
Dochs is syn muzykkennis rom foldwaande. En dat jildt
foar mear Reboelje/Swee/Mariusz fans.
Sa hearden wy al Roelie de Boer, Theunis Bekkema en
Teade de Groot.
Wa folget?
Johnny   10-03-2009   12:06:48
Beste boys van Swee, het was weer een superoptreden in
Surhuzum, we hebben weer heerlijk genoten.
En nu als de wiedeweerga de studio in voor een nieuwe
cd...
Hierbij een link naar de foto's die ik heb gemaakt in
Surhuzm. http://www.mijnalbum.nl/Album=6HA6ZE3T
Even kopiren en dan plakken in je browser.

Groetjes en oant Swee.
Johnny en Janet.
sjoerd keizer   08-03-2009   20:21:26
Hey Douwe, lokwinske mei dyn jierdei. It is in skoft
lyn dat wy mei elkander praat ha. It organisearjen
leit by us wat op e kont troch omstandigheden.
Groetnis, Sjoerd
drei madelhaus   07-03-2009   14:00:41
He Douwe, van harte met je verjaardag. Je ziet er nog
strak uit ! Klaverke 4, helaas konden we dit jaar niet
komen en dus geen gehaktballen voor ons... Volgend
jaar hopelijk weer wel. Oant sjen.
Tjerkje   05-03-2009   21:51:00
Hee Douwe,
Lokwinske mei dyn ?? jierdei. In dikke tut ut
Surhuzum
Douwe   05-03-2009   16:07:23
Wie feliciteert mij even met m'n verjaardag? En zet er
alsjeblieft wat liefs bij...
klaverke 4   02-03-2009   15:58:30
It wie yn ien wurd; GEWELDIG. Wy as organisatie wolle
graach eltsenien dy't hjir oan mei wurke ha tankje
foar hun ynset.
swee   01-03-2009   14:49:50
tiige tank oan keurslager vd Bijl Buitenpost.
Klaas   01-03-2009   14:12:13
Lekkere bas, Bob
Teade   01-03-2009   13:45:35
en ze waren lekker
klaverke 4   27-02-2009   21:36:02
De gehaktballen staan klaar.
klaverke 4   14-02-2009   11:29:22
Kom eens naar Swee voor een beetje oude Reboelje.Het
is natuurlijk anders,maar absoluut niet minder!
Tjalle   12-02-2009   21:34:34
Wat ook genoeglijk zou zijn: Swee+Mariusz=Reboelje.
Wordt het misschien weer een beetje van het oude
Reboelje,maar zeker veel van het nieuwe Reboelje.
mhuisman   11-02-2009   00:07:08
Het is genoeglijk om de oude reboelje weer te horen!
anna   16-01-2009   13:26:35
eindelijk is het weer zover! optreden van swee in de
walden!haha

groeten de vrijwillegers van klaverke 4
klaverke 4   31-12-2008   17:33:20
Wy winskje eltsenien in sun en lokkich 2009 ta. Mei
folle optredens fan Swee. Oan us sil it net lizze.
Patrick Ingelsten   23-12-2008   21:16:16
Jag nskar dig en God Jul
och ett riktigt Gott Nytt musikalisk r!
jan steen   09-12-2008   21:04:47
Die lytse Rembrandt Hogendorp docht it poer best.
klaverke 4   29-11-2008   09:44:02
Arjen set mar yn dyn aginda :28 febrewaris optreden
Swee yn Surhuzum
hans the horn boschma   26-11-2008   14:48:34
Fijn dat het zo goed gaast met jullie. Hebben jullie
voor mij de gegevens van de geluidssman van reboelje
destijds, Douwe of Dirk. Kijk verder op
www.embouchure.nl en www.google.com video hans boschma
Thijs Eekerk   24-11-2008   20:22:29
Arjen hat gelyk! Wat in machtig optreden! Ik ha der
fan genoten! Bedankt!
arjen   24-11-2008   13:57:35
Geert Mak wie der net.
Mar wat in prachtig optreden yn Jorwert. Prima sfear.
Moaie muzyk. Gjin sa troch. Wy wolle naturlik folle
mear fan dit soort optredens.
arjen   18-11-2008   20:34:27
Komt Geert Mak ek nei Jorwert dizze snein ?
alex   30-10-2008   21:22:34
Ik doe mee met de aksie om Feest in de top 100 te
krijgen.
Oant sjen yn Jorwert.
swee   29-10-2008   19:00:49
Dit jaar gaan we voor FEEST in de Top 100.
STEM OP FEEST.
klaas   28-10-2008   20:52:48
Als iedereen nou eens op SWEE met SUNDER DY stemt in
de Omrop FRyslan Top 100, dan hebben we eindelijk eens
een nieuwe nummer 1 in plaats van dat eeuwige Marije
Maria. Dat mag dit jaar wel op nummer 2.
STEM OP SWEE !!!!!!
durk hogendorp   06-10-2008   20:37:44
De nieuwe datum voor het Jorwert optreden is 23
november 2008.
Teade   06-10-2008   11:55:24
Douwe:
Zoals wel vaker word je dan wakker en weet je niet
meer wat je droomde. Het ging niet over Swee, maar dat
zou natuurlijk zomaar kunnen...
douwe   03-10-2008   13:47:31
Ook vanuit Singapore is Swee luid en duidelijk te
ontvangen.
Hat management kan ook niet even weg of het Swee
optreden wordt verzet.
Tot volgende week, dan worden de puntjes op de i
gezet.

p.s1. TEADE: wat voor nachtmerrie?
p.s2. John v. H. : je volgelingen kunnen volgende keer
weer gewoon mee.
tjerkje   01-10-2008   19:09:48
Hoe moat it no mei myn fitaminen? As ik mar net siik
wurd
tjerk bootsma   01-10-2008   10:28:29
12 oktober jorwert gaat even niet door.
November/december wordt een nieuwe datum gezet.
ligt niet aan swee maar aan zaaleigenaar .
als douwe terug is wordt de agenda aangepast.
tjerkje   28-09-2008   13:28:39
de simmersliep is oer, wy hawwe ferlet fan wat
musykfitaminen foar de winter.
Steane der ek nije nummers op 't repertoar,dy nije
nummers jouwe de meeste fitaminen.
Teade   28-09-2008   12:55:08
Gaap....had net een nachtmerrie!
douwe   27-09-2008   23:44:32
Is de winterslaap soms al begonnen in Fryslan?
Wat een dooie boel hier op de website.
Het wordt tijd dat ik weer naar Nederland kom.
Oant sjen yn Jorwert
douwe   12-09-2008   09:20:44
hoi teade
ze gingen helemaal uit hun kangeroevellen hier.
teade   09-09-2008   12:23:13
mooi man! Is het daar ook doorgekomen dat die
voetballers van down under van Ht Nederlands elftal
hebben gewonnen??
Veel plezier nog, Douwe en Anjo
douwe   01-09-2008   12:21:30
Ook in Australie is swee.nl duidelijk te ontvangen.
Greetings from down under.
Maaike   10-08-2008   13:50:37
Vrijdag de schilderijen van Durk bekeken. Wat een
talent heft die jongen. Er zitten juweeltjes tussen.
In een echte galerie zouden ze echter beter tot hun
recht komen.
Hamanaras   27-06-2008   15:23:58
In de openbare bibliotheek van Harlingen zijn vanaf
03.06.2008 schilderijen te zien van de in Franeker
woonachtige Durk Hogendorp. Bij sommigen zal hij
bekend zijn als lid van de Friese bands Reboelje en
het vervolg daarop, Swee. Hogendorp is echter ook al
jaren een fervent schilder. Zijn vroegere werk
kenmerkte zich door aandacht voor mensen en hun soms
onbenoembare onderlinge relaties. Die ingetogenheid
heeft de laatste tijd plaats gemaakt voor een directer
en uitbundiger schilderen waarbij vaak bomen of bossen
het uitgangspunt zijn. Maar het echte onderwerp is
eigenlijk het schilderen zelf: het pure plezier van
vorm en kleur. Deze schilderijen worden nu voor het
eerst gexposeerd. De tentoonstelling duurt tot
14.08.2008 en is te bekijken tijdens de normale
openingstijden van de bibliotheek.

Zie ook Wolkom/Welkom voor het webadres van de
bibliotheek en een blik op 2 schilderijen van Durk.
Minke   06-06-2008   23:14:53
Ik ha genoaten fan jimme konsert yn Harns, hjoed.
Jammer genoch wiene jimme der al yn 'e middei, as jim
der jns west hiene, hiene jim folle mear publyk hn.
Gean sa troch!
Teade   04-06-2008   23:41:31
Ik fiel my suver fereare, Pieter. Der binne noch wol
wat moaie nmers t de Reboelje-tiid wr't wy faaks
net mear fan hearre sille :-(((
Ik bin by de lste optredens fan beide west en fyn it
ek spitich dat d'r net mear folk op f komt. It is
fansels ek gjin garnsje dat it publyk werom komt as
de boel wer byinoar is. Mar goed, it antwurd op dyn
fraach is nee. Ik bin net sa goed yn it ynskatten fan
de dieden fan oaren. Ik haw wolris sein dat de kns
dat The Beatles wer by inoar komme grutter is dan dat
Pink Floyd by inoar komt. Dat hie ik dus moai mis.
Mar ik leau noch wol yn tafal...
Take   04-06-2008   21:51:23
Misschien kan het collectief Reboelje de wereldhit
M.M. in het Fec speulen. De Kast speult toch ook onder
z'n ouwe naam. Wurt it toch nog gesellig, in klein
Rotterdam.
pieter banga   02-06-2008   12:47:20
Begryp my net ferkeard Teade ik ha genoten en Swee yn
grou moat altyd wurde allinnich diizze lokaasje? der
komt gjin grouster it liket my frustrerend as jo al
20 jier spilje , want ik folgje reboelje ek snt 1990
Swee is fantastysk en ek mariusz solo is fantastysk
mar yn beide gefallen is 1 plus 1 gjin trije marius
en Swee fulle elkoar oan reboelje is de meerwaarde fan
beide bands. Soest do net mediator weze wolle Teade
net foar Swee of Foar Marius mar foar de musyk?
burgumers   02-06-2008   00:48:42
Mannen fan Swee, wy hawwe genoaten fan jimme yn Grou.
Fanof 20 jier lien wie ik sels in ferwoest Reboelje
oanhingster en myn freon krige pikefel fan Swee,
justerjn. Foaral van Feest en fan De Kaai en It
Folksgerjocht.
It wie moai, tige tank!!!!!
Teade   01-06-2008   13:38:28
Och Pieter, wrom hasto dat juster no fuort net efkes
frege? Op dizze wize krijsto dochs gjin antwurd fan
Swee. It wie yndie in prima optreden mei wol fjouwer
nije nmers. As it sa wat trochgiet wurdt it
stadichoan wol wer wat drokker by de optredens, tink
ik.
pieter banga   01-06-2008   13:31:41
swee yn grou! prima optreden mar wat moatte jim yn
grou? en toch.... spilje jimme noch wol ris mei
marius? kin der noch oer praat wurden? is it noch
in nderwerp?
klaas   21-05-2008   15:19:15
Ben ik nou gek of is omrop fryslan gek? Op Klipkar
staan weer de 5 oude klips die ze er allemaal
afgegooid hadden. SWEE staat er dus weer op.
STEM OP SWEE !!! WWW.KLIPKAR.NL
maxim   16-05-2008   18:28:12
halo ik kom uit vlaanderen... het is grappig om zien
hoe sommige woorden die bij jullie als een aparte taal
worden beschouwd worden ook bij ons plaatselijke
dialecten voorkomen. Om maar een dom voorbeeld te
geven: wij spreken ook van een "blommekeniginne" en
spreken hier in aalst (oost-vlaanderen) ook alles met
een a (in AN) als een o uit.
klaas   10-05-2008   21:46:02
Wat een bullshit bij dat klipkar programma. Zetten ze
er 5 kompleet nieuwe klips op. Zo heeft het natuurlijk
ook geen zin om te stemmen als de 3 met de meeste
stemmen (zoals Swee) er ook uitgeknikkerd worden. Alle
5 klips zijn van hetzelfde festival gesponsored door
omrop fryslan, dat was zeker belangrijker.
wieger   08-05-2008   23:02:05
Natuurlijk Teade, we moeten die Swee leden eens een
schop onder de kont geven. zodat ze eindelijk eens die
alles veroverende hit gaan scoren. Van "nye hit" heb
ik sinds Surhuizum ook niets meer vernomen.
Teade   07-05-2008   22:55:05
Ik was in functie, Wieger. Er werd iemand niet goed en
op deze manier kon ik daarvoor aandacht vragen.
Natuurlijk is Swee leuk, maar het wordt nu wel eens
tijd voor een zomerhit, vind je niet?
klaas   03-05-2008   10:00:20
Geweldig, Swee al weer een week langer in klipkar. Het
moet toch mogelijk zijn om het jaar vol te houden.
BLIJF STEMMEN !
Ga naar www.klipkar.nl
Wieger Ketellapper   01-05-2008   20:47:10
Eindelijk op beeld vastgelegd: een foto van Teade
tijdens een lichte ADHD aanval. Te bekijken op foto
nummer 8 van de Aaipop 2006 foto's. Ja, Swee is toch
wel leuk he Teade.
swee   23-04-2008   21:02:51
Gerrit, in Joure had Swee exact 1 uur speeltijd. De
toegift zat er al bij in. Het volgende optreden in
Grou is een 100% SWEE volledig avondprogramma.
alexandra   21-04-2008   18:59:12
heej swee, en natuurlijk BOB!! Ik hef op jum stemt
hoor, klipkar..een heel origineel nummer, en als fenix
uit het vuur van reboelje is daar swee uitgevlogen,
geweldig hoor!! dyn groen baske doet ut na al die
jaren nog geweldig! tuut alexandra (sjongeres (bij
jittik)
Gerrit   21-04-2008   00:28:09
Moai om Swee ris te sjen yn it Haske op e Jouwer. Om't
it in fanklupjoun fan Exposure wie, kamen de measte
minken tink ik net foar Swee. Dat wie yn elts gefal
wol te merken wylst de jongens optreden. Derom ek gjin
tagift? Feest bliuwt in skitterend numer. Jim meije
wol mear fan dit soarte numers skriuwe!

Gerrit
Johnny   13-04-2008   20:47:04
Hallo....volgen jullie Klipkar op zaterdagavond bij
Omrop Frysln wel??
Mag ik jullie garanderen dat Swee 19 April op nummer 1
staat??
Echt wel...let maar op.
En als je wil stemmen duk dan hierop
http://www.klipkar.nl/klipkar/keuze.asp?klip=1
Wel doen he!!!!
Groetjes Johnny, en Oant Swee yn Joure of Grou.
swee   08-04-2008   21:32:20
Froukje,
Goed oefenen, kun je later meedoen met Swee als
gastmuzikante.
froukje   07-04-2008   17:28:26
ik vindt jullie muziek egt gaaf en ik ben zelf nog
maar 10 ik luister best vaak en speel mee op de
gitaar!!!!xxx froukje
Swee   01-04-2008   17:55:39
De rechtstreekse link voor de clip van Swee bij
Klipkar staat op de Welkom/Wolkom bladzijde bij het
korte nieuws. op v
Johnny   01-04-2008   01:00:31
Voor de clip van Swee op Aaipop
http://www1.omropfryslan.nl/Player.aspx?t=v&fn=KLIPKAR
29MAA08.wmv
Swee begint op 14 minuten en 47 seconden.

Groetjes Johnny.
piter   25-03-2008   13:17:23
der-is-net-mear en feest wiene wol ok, mar dat trage
do-leafde kin wol nei it bejaardenhus.
Lysbeth   24-03-2008   21:23:11
Swee hat ferlet fan in protte piper! jim lykje wol
"bejaard" dat is okee as punblyk fan Aaipop mar net as
muzikanten
burgummers   14-03-2008   22:24:23
hahahahahahahahahaaaaaaaa
Tseard   11-03-2008   21:13:02
Hoi Denise, heb je gemist bij de laatste swee
optredens.
Denise   10-03-2008   18:14:47
Leuk...de Hyves, heb me al gemeld als lid :) en de
clips op you tube. Heb ze op mijn Hyves gezet...
Groetjessssss
Feestneus   05-03-2008   21:38:56
Wat toepasselijk!! Wisten jullie dat het vandaag OOK
feest is?

Douwe "Mister Swee" Poelstra is jarig. Stuur 'm een
mailtje of zoiets. Hier z'n favoriete liedje:

noch net sa lang ferlyn
yn in bosk hjir hiel tichtby
rn in famke
hielendal neaken

wr giesto hinne frege de sinne
en sy lake
net nei Beppe
dy is al dea

wr giesto hinne fregen de fgels
en sy lake
net nei Pake
dy is al dea

it lytse hntsje dat hieltyd neist har rn
skodde syn trouwe kopke
krekt't woe der sizze
'k fyn dy sa leaf famke
ik fyn dy sa leaf

in houthakker dy't alles heard hie
krige syn bile en houde it hntsje syn holtsje f
krige syn bile en houde it hntsje syn holtsje f
en sei gean mar mei my mei

ik haw it sa kld sei it famke
ik haw it sa kld sei it famke

mei ik mei dy mei?
mei ik mei dy mei?

'k fyn dy sa leaf
'k fyn dy sa leaf!
swee   03-03-2008   13:19:05
"Feest" van Swee was zondag 88e bij meest bekeken
YouTube filmpjes in de categorie muziek.
Aaipopper   02-03-2008   22:10:45
Komme jim ek nei Aaipop om SWEE te sjen? SWEE spilet
om 20.00 oere.
Fierder kinne jim noch sjen nei:
BAGGER
TREFLIK
SKARL
SADELRUKERS
HEALERS
LJOUBJR
ADRI DE BOER
SOULDADA
PIEREWAAYER
FREDERIKE KLEEFSTRA
CORINNE STAAL
PITER WILKENS
VAN WIEREN
PIGMEAT
TRIJE GURBES
GYN IDEE
RAPPER REMON
TSJETTEL
ORION
MULTIGRADE MOTOROIL
BLAUE MANLJU

en dat foar mar 20 euro
swee hyves   29-02-2008   22:56:39
als iemand nog leuke ideeen of forto`s heeft voor de
swee hyves, krabbel dan even
swee   28-02-2008   22:46:56
De You Tube filmpjes komen allemaal in "Muziek" en
"Musyk" te staan
swee   28-02-2008   22:23:58
Swee nu op You Tube. Klik op "Nieuws" of "Nijs" voor
verdere info.
Cerry   27-02-2008   12:04:02
Ben lid!!
Johnny/Johannes   27-02-2008   10:48:23
Hallo fans.
Ik ben zo vrij geweest om vandaag een Swee Hyves te
hebben gemaakt: oantswee.hyves.nl is het adres.
Word ook lid en we maken er met z'n allen wat leuks
van.
Het beheer van de Swee Hyves mag/kan overgenomen
worden door diegene die zich meer aangesproken voelt
om dat te doen.

Groetjes Johannes.
Euuuhhhh....ja...optreden Grou, wat in het vat zit
verzuurt niet.
klaverke 4   25-02-2008   13:45:01
geheim resept!! It oare jier binne se wer te krijen yn
Surhuzum
drei madelhaus   23-02-2008   10:28:53
Hat ien tafallich ek it recept fan de geweldiche
gehaktballen in Surhuzum ? Dy foenen wy alletrije
foartreffelik......
swee   16-02-2008   11:37:27
natuurlijk, graag zelfs.
we houden de opgaande lijn vast.
oant 2009
klaverke4swee   15-02-2008   20:16:49
wij willen graag weten of wij volgend jaar het nog
eens proberen mogen 3 maal is scheepsrecht
Teade   12-02-2008   12:29:09
Waar blijft die foto van de dame die haar panty wat te
scheef aanhad, Johannesz??
swee   11-02-2008   21:11:10
Tjerkje en Tjebbe haw wol wat fan Tjerkstra. Fansels
moat it Hansma weze. Sorry.
klaverke 4   11-02-2008   16:32:54
Folgens us binne jimme yn war Swee.
It is fam. Adema en Hansma
Sibbien   10-02-2008   19:20:24
We hebben een hele gzellige avond gehad! Mooi
optreden, heerlijke gehaktballen en leuk publiek.
Een mooi begin van Sijke haar verjaardag!!!
groeten Sibbien

(De Trije)
swee   10-02-2008   19:20:00
de boer: de jouer is feroare.
We sykje nog in "vertaler nederlands - frysk" ,
interesse? mail dan mar.
swee   10-02-2008   19:15:41
Fam. Adema en Tjerkstra ek foar jim tige tank.
de catering wie wer geweldich.
tjerkje   10-02-2008   19:02:54
Swee tige tank foar de slagge jun. It wie wer in
geweldich optreden
de Boer   10-02-2008   17:40:14
It is Joure of de Jouwer...
En ien dy't der wennet is in
Jouster...jaja...Groetnis!
Annelies   10-02-2008   17:23:04
Tot voor het concert van gisteren had ik nog
nauwelijks muziek van jullie gehoord. Ik heb genoten
van het optreden en de heerlijke muziek, dus... jullie
hebben er weer een fan bij!
maartje   07-02-2008   20:07:18
gaat bob schnabbelen in deutsland?
grdy uit lneburg gross fries   06-02-2008   13:13:28
super muzik kann leider den text nicht ganz verstaan
aber datt instrumentale is bestens.liebe greetings
auch an bob schaafsma.tot later grdy "HAUPTSACHE
GESUND"
klaas   03-02-2008   12:03:04
je stoel zal er staan als je komt
klaas   31-01-2008   21:30:06
kin we net oan de bar sitte yn 'e pauze
Tjerkje   29-01-2008   18:31:46
9 feb. yn Surhuzum is gjin sitkonsert.
swee   05-01-2008   19:59:37
Gastmuzikante bij het optreden in Surhuizum (9.2.2008)
is Johanna Hamstra (bekend van de "oere o" cd en de
"oere o" cd-presentatie).
de Boer   31-12-2007   20:35:10
It bliuwt fansels mirakels dat opnij Marije Maria op 1
stiet! Lokwinske. En...mannen fan SWEE, foar 2008 LOK
& SEINE en foaral in soad wille yn musyk! Groetnis!
en oant SWEE!
tjerkje   31-12-2007   12:30:55
ex reboelje leden lokwinske mei jimme 1 plak yn de
top 100.It oare jier sels score mei in nije hit.
Swee   19-12-2007   21:35:12
Noflike Krystdagen en in protte Lok , Seine en Musyk
yn it Nije Jier!
swee   10-12-2007   21:02:21
Het programma was al wat ingekort gezien de gegeven
tijd. De setlist was oorspronkelijk nog veel langer.
In Surhuzum staat 100% zeker de "Nye hit" op het
programma.
Johannes   10-12-2007   11:19:33
In de mailing die ik van Swee in Kollum gekregen heb
stond: "Naast nummers van de vorig jaar verschenen cd
"Lok" zal Swee ook een aantal volkomen nieuwe nummers
ten gehoren brengen."
Helaas heb ik geen nieuwe nummers gehoord en dat vind
ik wel jammer, wil mijn geld terug, hahaha
geintjeuuuh.

Het was wel weer een leuk optreden. Hopenlijk volgende
keer weer wat vollere zalen.
tjebbe en tjerkje   09-12-2007   10:58:03
tuurlik komme wy! Oars giet it net troch toch (grapke)
douwe   08-12-2007   11:28:20
Kin we ek wer es in petear mei Alys. En no de oare
hurde kern leden noch.
tjalling en alys   05-12-2007   22:13:09
ook wij zijn van de party,dus familieleden komt allen.
sytske en doryn   05-12-2007   22:06:23
Een mooie gelegenheid om de zondagmiddag weer eens op
gepaste wijze door te brengen. Kom ook naar het Swee
optreden in Kollum. Wij zijn er in ieder geval.
albertjan hoogterp   19-11-2007   10:35:29
Tjerk en Astrid fan herte lokwinske my jim jonkje wy
hoopje dat hy yn lok leafde en snens opgroeie mei
Albert en mattie
Frouk   18-11-2007   19:27:33
Astrid en Tjerk van harte gefeliciteerd! Heel fijn te
lezen dat alles goed is met Sven en jullie.
Hartelijke groet Frouk Oostra (Tryater)
Arthur   18-11-2007   19:26:43
Gefeliciteerd aan de ouders, met hun zoon Sven!
Wil Groen, Weidum   18-11-2007   19:25:22
Via de fanclub van Swee feliciteer ik Tjerk en Astrid.
Dit is de mooiste reden om een optreden af te zeggen.
Ik wens jullie veel geluk.
Hartelijke Groeten.
fam. de groot   18-11-2007   19:23:48
Van harte gefeliciteerd namens de Grootjes uit het
Lenteklokje!
fam. blom   18-11-2007   19:20:43
Van harte gefeliciteert met de geboorte van Sven en in
de toekomst alle goeds toegewenst.
Gr Mark en Hanna
Johnny van Hes   18-11-2007   12:25:24
Tjerk en Astrid, van hert lokwinske mei jimme soan.
Ik drink der ien op. Drink mei my.....it is in soan.
Denise   18-11-2007   12:04:25
Tjerk en Astrid van harte met de geboorte van Sven..!
tjerkje   18-11-2007   11:58:01
Tjerk en Astrid lokwinske mei de berte fan jimme soan
Sven
Hans   11-11-2007   19:50:37
neffens my is it tjerk syn twillingbroer
Denise   08-11-2007   20:53:33
MMMMMMMMMM een dubbelganger/lookalike...ziet er lekker
uit haha....
Johannes   08-11-2007   09:08:57
Zoek eens op Google afbeeldingen op Ewan McGregor. Zag
een film van hem. En keer raden waar ik direkt aan
moest denken.
Tjerkje   06-11-2007   15:30:45
Hawwe jimme al stimt foar de fryske top 100? Tip Swee
mei it nummer Lok
sjoerd keizer   29-10-2007   19:59:27
Wat in Feest, foar de Klaaikluten en de Waldpiken.
Tige tank mannen.
Groetnis ut de Trieme
FLECHT   29-10-2007   15:58:22
Nim frne sneon as bysndere nderfining mei op jim
paad als SWEE
It wie in reis fan doe nei no, net benaud wzze foar
de nmers dyt wst hawwe, set se yn it no op de
spyllist! Want se binne fiersten te moai om op de
planke te lizzen! Lit s tusken de nmers net te lang
wachtsje, oars krijst echt it op in del effekt
(meinimme, loslitte, meinimme en dat harket net sa
noflik) Oergong nei it nmer (ik neam it mar
Maaitiid oer Tine, jim witte wol) dy oergong fn ik
skitterendBetanke foar de lderwetske noflike jn
tiidens it konsert mar ek der nei! Komplimenten foar
jim mar ek foar de striikjende mannen!
Ferdinand   28-10-2007   21:06:20
Nei it lste optreden yn Burgum (mei wikseljend
Mariusz en Swee) hiene wy twifels oer welke kant Swee
tgean woe. Gjin bas, in soad computergedoch ens. Nei
justerjoun kin ik wol sizze dat der een kar makke is
om werom te gean nei wr Swe goed yn is. It ld, de
sound, it stie as in hs. Mei de strykers derby wie it
in tige slagge konsert. Gean sa troch!
jonkje ut burgum   28-10-2007   16:15:50
Superrr Swee en Strikers,'t wie 'n noflike jun,
allinich wer wiene de nije nrs.!! oant Kollum
Cerry   28-10-2007   12:15:17
Prachtig mooi, maar had ook wel een nieuw nummer
willen horen.
klaas   28-10-2007   12:00:46
piikefel
albertjan hoogterp   28-10-2007   11:43:32
Bedankt voor het mooie konsert, het was al weer zo
lang geleden dat we jullie hadden mogen bewonderen,
bedankt van albertjan en mattie
Denise   28-10-2007   10:19:19
Over het optreden van gisteravond kan ik maar n ding
zeggen...WOW...!
Twee dingetjes die mij zomaar opvielen: Tiede als
vanouds weer in de leren broek en de lichtgevende
gitaar van Bob..
Froukje   28-10-2007   09:34:14
It wie geweldig juster yn Frentsjer!
Denise   27-10-2007   12:27:13
Ja zeker..!
hylke   27-10-2007   10:16:18
wy ha der wol sin yn jun yn frjentsjer. jim ek?
Bertus   22-10-2007   11:50:13
Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Na een
lange periode van rust stond Swee weer in de
spotlights. Nou ik kan jullie vertellen dat de band
zaterdag 20-10-07 een ijzersterke comeback op het
podium maakte. Zoals Tjerk bij de opening vertelde zou
het een bijzondere avond worden waarbij we van de
Reboelje periode naar het huidige Swee repertoire
zouden worden gevoerd en bijzonder werd het. Voor het
publiek, jammer genoeg geen volle kerk, werden eerst
nummers uit de theater voorstelling de Brulloft
gespeeld waaronder "Fan de Manlju en de macht ",
"Langstme" en " Tunnel fan it Ljocht". het publiek
werd meteen in de juiste stemming gebracht. Hierna
speelde Swee o.a. "Blau Paradys" en "Dreamhynder" uit
de theater productie Blau Paradys over de schilder
Boele Bregman. Na de pauze werden er nummers uit het
laatste Reboelje hoogtepunt ,,Gysbert Gysbert
gespeeld. Mooie nummers als "Do Dea" , "Dat Bern" en
" Tine Eline" klonken als een klok. Dat Swee ook
mooie nummers kan maken die het publiek bekoren lieten
ze aan het eind van de avond horen. Van de nieuwe cd
"LOK werden vele hoogtepunten gespeeld. Zoals
mevrouw Hilarides in haar dankwoord zei; "Wij hebben
vanavond met volle teugen mogen genieten van een band
die van alle markten thuis is, prachtige nummers vol
emotie en met overgave gespeeld, brachten het publiek
in vervoering". Al met al een voorstelling waaraan
zowel Swee als het cultureel sintrum "De Groate Kerk
met trots aan kunnen terug denken . Ik hoop dat
Tjerk, Durk, Tiede, Rommert, Bob en Tseard weer volop
gaan optreden met Swee, want deze muziek moet je live
horen. Voor iedereen die dit gemist heeft is volgende
week een herkansing in de Koornbeurs in Franeker. Dat
mag je niet missen.
klaas   22-10-2007   07:46:05
De deuren konden van binnenuit gewoon open. De keurige
groene nooduitgang bordjes hingen ook op de juiste
plek. Gewoon op tijd komen dus. In Franeker trouwens
ook. Verder een prima spelend Swee met de accenten van
Tseard erbij lekker. De akoestiese nummers kwamen
prima uit de verf in deze moie ruimte. Oant Franeker.
pietsje   21-10-2007   18:16:05
was weer heerlijk ouderwets mooi in st jacob heb
genoten machtig mensen kom ook de volgende keer het
is de moeite waard
Denise   21-10-2007   10:39:45
Nou, het eerste optreden zit er weer op, klonk
allemaal weer prima, zelfs al wilden tjerk's "oortjes"
niet echt meewerken. Wat erg sneu was, was dat
kennisjes van mij iets later voor de deur stonden, zo
rond kwart over 8 en de deur gesloten vonden..!!! Ze
konden er dus niet meer in..! Beetje raar dat de boel
op slot gegooid wordt en ook niet echt veilig lijkt
mij.
Hoop dat ik ze komende zaterdag mee kan krijgen naar
de Koornbeurs...
klaas   19-10-2007   22:56:13
Franeker lijkt een groot feest te worden. Heb iets
gehoord over de te spelen nummers. Naast nieuw Swee
werk heel veel oud Reboelje werk. Dat wordt echt
genieten. Als alle oud Hamanaras leden nou op komen
dagen kunnen we er een grote reunie van maken.
Welke nummers denken jullie dat Swee zal gaan spelen ?
Denise   09-10-2007   17:55:15
Mooi hoor, de nieuwe bandfoto's !!!
Zie jullie allemaal in St Jacob ..?
swee   03-10-2007   20:49:52
gastmuzikanten in de koornbeurs zijn: Remi Adriaansz,
Carel van Leeuwen en Tseard Nauta.
roel   01-10-2007   21:20:16
ik heb gehoord dat remi en carel ook meedoen in
franeker.
is dat waar?
douwe   16-09-2007   20:15:10
Het technisch probleempje met de webwinkel is
opgelost. Er kan weer besteld worden.
Denise   15-09-2007   10:47:18
MMM kaartjes bestellen via de webwinkel wil mij niet
lukken hoor..! Krijg steeds een foutmelding..!
Zal ze maar effe via de mail bestellen, dus Douwe die
mail komt er aan hoor vandaag....
Sint Jacob is bijna een thuis wedstrijd voor mij dus
denk dat ik dat optreden ook niet oversla....
wiebe   13-09-2007   19:56:23
we hebben al kaartjes voor Franeker besteld en naar st
jacobi gaan we denk ook maar. Het wordt weer eeens
tijd voor een paar fijne avondjes muziek.
piter   22-08-2007   20:39:04
he alys, kin jim net in opreden yn burgum regelje?
alys   20-08-2007   21:52:04
anders valt er ook weinig te beleven, het is verdacht
stilletjes aan de overkant.h swee gebeurd er nog eens
wat!!!!. we willen wel weer eens een gezellige avond
hebben met de r. family.
Denise   18-08-2007   14:54:40
Ik ben aan het aftellen naar 20 oktober..! Jullie
ook..?
Cerry   11-08-2007   12:01:42
Ik bedoel Tjerk dus , sorry.
Cerry   11-08-2007   11:59:41
Hoi Tjerj, ik zou het je op ``De Freule`` nog vragen,
maar heb je nog tips/adviezen voor die muziek/demo die
ik je heb opgestuurd!
douwe   29-06-2007   18:46:26
groeten uit finland, de swee muziek zienze hier wel
zitten.
Cerry van der Logt   28-06-2007   19:21:06
En nu maar hopen dat die rottige spam weg blijft!!
Wybo Smids   28-06-2007   15:07:21
He oude gastenboek kunnen jullie nog bekijken met de
link rechtsboven.
Nanne Hoitenga   01-02-2007   11:51:21
Welkom in het gastenboek!

Maak een nieuw bericht