Berte en earste stappen fan SWEE

Op 5 novimber 2003 hlde REBOELJE yn Kbaard in parsebyienkomst oer it beslt fan e groep om der nei goed 16 jier, njoggen cd-albums en trije muzykteaterproduksjes mei op te hlden. Omrop Frysln en oare media hawwe wiidweidich ferslach dien fan dy byienkomst.
Op 5 novimber 2004, krekt in jier nei dato dus, lizze Rommert Reitsma (drums), Tsjerk Bootsma (sang, toesten, basgitaar en blaasynstruminten), Tiede Lanting (sologitaar) en Durk Hogendorp (slachgitaar en sang) de (domein)namme fst foar har nije band:

SWEE

De namme SWEE (Nederl.: zwad, rij gemaaid gras), as opfolger fan REBOELJE, is ynjn troch de siswize Jins (eigen) swee gean (Dyn [eigen] gong gean).

Yn 2005 en 2006 binne de fjouwer mannen fan SWEE drok dwaande mei it ntwikkeljen fan in eigen ld en it skriuwen fan nije teksten en muzyk. Njonken de optredens is SWEE gauris te finen yn 'e Cryptic Studio te Ljouwert. Mei producer Phil Mills wurdt dr hurd wurke oan e earste cd fan e band.

Yn 2005 komt as foarpriuwke fan dy skiif yn in beheinde oplage de single "Snder dy / De Kaai" t. "Snder dy" stoot fuort as heechste ynkommer nei nmer 30 yn de 2005-edyzje fan de Omrop Frysln TOP 100. Dat nthjit al hiel wat foar de yn 2006 te ferskinen album-cd.
Op it webstek fan SWEE kin dan alfst harke wurde nei in pear demotracks.

Yn july 2006 is de cd "Lok" klear. 11 nmers steane op dy, goed 50 minuten duorjende, skiif.

Snt desimber 2006 is SWEE in 5-mans band.
Bassist Bob Schaafsma, dy't op de "Lok" cd-presintaasje foar it earst te hearren wie, is foar fst lid wurden fan it SWEE-kollektyf.

Bob giet noch dit jier (2009) t Swee.
Under rezjy fan Tseard Nauta is SWEE no yn e eigen studio drok dwaande mei it meitsjen fan in hiele rige nije nmers.
Dy aktiviteiten moatte as tkomst hawwe: it ferskinen fan in nije cd yn 2010. As de skiif der is sil Swee wer it poadium op, yn en bten Frysln!

Oant SWEE!